REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

Z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Acus Med Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 33, 36-100 Kolbuszowa Dolna (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/acusmed (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą nagrody, procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

 

3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ GŁÓWNĄ oraz TRZY NAGRODY za drugie, trzecie i czwarte miejsce – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są:
 • Nagrodą główną w konkursie jest Szkolenie pt. “Globalna Terapia Stopy”, której prowadzącym jest Piotr Kostrzębski, 7-9 czerwca 2019 roku w miejscowości Spała.
 • Nagrodą za zajęcie drugiego, trzeciego i czwartego miejsca w konkursie jest miejsce, na Warsztat pt. “Embriologia w praktyce fizjoterapeuty- układ nerwowy” i mózg, której prowadzącym jest Filip Boukołowski, 17 maja 2019 roku w miejscowości Spała.  
 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu portalu Znajdź Gabinet – www.facebook.com/acusmed
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju, nie ma również możliwości zmiany terminu nagrody, ani jej miejsca i charakteru.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/acusmed
 2. Konkurs trwa od dnia opublikowania tj. 26 kwietnia 2019 roku do dnia 10 maja 2019 roku do godziny 9.00. Organizator ma prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu informując o tym na Facebooku pod adresem www.facebook.com/acusmed.

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które mają zarejestrowany swój gabinet w portalu www.znajdzgabinet.pl.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 • zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) kreatywnego zdjęcia wykonanego w swoim gabinecie fizjoterapeutycznym.
 • dodatkowym atutem, który będzie brany pod uwagę przez Organizatora, będzie oznaczenie znajomych, którzy zdaniem Uczestnika konkursu powinni zarejestrować się w serwisie Znajdź Gabinet.
 1. Szczegółowe informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/acusmed

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań.
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni łącznie 4 osoby. W tym: 1 zwycięzcę i 3 osoby, które dostaną nagrody za zdobycie drugiego, trzeciego i czwartego miejsca.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/acusmed
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – www.facebook.com/acusmed wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • adres mailowy
 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 2. Nagrody zostaną przekazany w sposób uzgodniony z Uczestnikiem.
 3. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. Nie ma również możliwości zmiany miejsca, terminu, charakteru nagrody.

 

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 • ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku Acusmed”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2019 r. i obowiązuje do 26 maja 2019 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpage na Facebooku firmy Acusmed www.facebook.com/acusmed oraz stronie internetowej serwisu Znajdź Gabinet pod adresem www.znajdzgabinet.pl