§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
 • Usługodawca – Znajdź Gabinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej (36-100) ul. Obrońców Pokoju 33, nr KRS 0000787192, NIP 8141690548, REGON 383410155.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.znajdzgabinet.pl
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Serwisie.
 • Specjalista– fizjoterapeuta, który ma uprawnienia do wykonywania zawodu i dokonał Rejestracji w Serwisie.
 • Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.
 • Rejestracja – proces utworzenia Konta.
 • Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Specjalistów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Okres Pilotażowy– okres, w którym Użytkownik nie jest zobowiązany do żadnych opłat względem Usługodawcy.
 1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
 • umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Specjalistach
 • udostępnia wyszukiwarkę Specjalistów i Placówek
 • umożliwia Specjalistom podawanie i korygowanie informacji o sobie
 • umożliwia Specjalistom odnoszenie się do opinii Użytkowników
 1. Informacje i opinie o Specjalistach i Placówkach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii. Usługodawca nie przyznaje miejsc rankingowych za ekwiwalent pieniężny lub inny ekwiwalent majątkowy.
 2. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny w Okresie Pilotażowym, który trwa od 1 stycznia 2019 r. do dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem na głównej stronie Serwisu minimum 30 dni przed planowanymi zmianami.

 

§3. Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu www.znajdzgabinet.pl należą do Znajdź Gabinet Sp. z. o. o. z siedzibą w Kolbuszowej (36-100) ul. Obrońców Pokoju 33, nr KRS 0000787192, NIP 8141690548, REGON 383410155. Prawa autorskie związane z Serwisem www.znajdzgabinet.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz. 83 ze zm.).

 

§4. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
 • posiadać dostęp do sieci Internet,
 • posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 1. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Specjalistach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 2. Użytkownik może:
 • wystawiać opinie o Specjalistach;
 • dodawać i poprawiać informacje o Specjalistach i Placówkach;
 • zadawać pytania Specjalistom;
 • zgłaszać nadużycia poprzez adres mailowy info@znajdzgabinet.pl
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 2. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 3. Dodawanie opinii i informacji o Specjalistach i Placówkach.
 4. Opinie opatrywane są nickiem Użytkownika.
 5. Opinie i informacje o Specjalistach powinny dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Specjalisty.
 6. Opinie i informacje o Specjalistach powinny opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
 8. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Specjalistów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 9. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 10. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej.
 11. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy.
 12. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników.

 

§5. Zasady profilu Specjalisty

 Utworzenie Profilu nowego Specjalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.

 1. Podstawowe informacje o Specjaliście obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych lub innych i specjalność Specjalisty, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Specjalisty.
 2. Jeden Specjalista może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku osób. Profile powtarzające się będą usuwane.
 3. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko danego Specjalisty.
 4. Każdy Specjalista może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje już w nim zawarte. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 5. Specjalista w szczególności może:
 • edytować informacje o sobie;
 • dodać swoje zdjęcie;
 • odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;
 • odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania;
 • Specjalista może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie.
 1. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 2. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.
 3. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Specjalisty, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

§6. Zasady profilu Placówek

 1. Utworzenie Profilu nowej Placówki wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o niej.
 2. Podstawowe informacje o Placówce obejmują: nazwę placówki medycznej lub paramedycznej, kategorię, województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Placówki.
 3. Każda Placówka może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Placówek. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. Profil Placówki może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji Placówki. Jeżeli Placówka ma kilka fizycznych lokalizacji, to każda z tych lokalizacji powinna zostać objęta osobnym Profilem.
 5. Właściciel może utworzyć Profil Placówki lub potwierdzić informacje zawarte na już istniejącym Profilu Placówki. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Właściciel może zamieszczać w ramach Profilu Placówki jedynie logotyp Placówki.
 7. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu, zamieszczonego przez siebie w Serwisie. W przypadku gdy na logotyp Placówki udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 8. Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Serwisu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Właściciela o tym fakcie.

 

§7. Rejestracja i logowanie

 1. Zarejestrowanie się w Serwisie wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik:
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 • potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe podczas rejestracji komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych.
 1. Rejestracja i logowanie odbywają się za pomocą Internetu.
 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 3. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na drogą elektroniczną na adres info@znajdzgabinet.pl
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 6. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 7. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 8. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do skasowania konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Specjalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.

 

§8. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
 6. Użytkownik ponoszą pełną odpowiedzialność za własne złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 7. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 

§9. Ochrona danych Użytkownika

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, tzn. właściwej obsługi zleceń, zamówień usług, drukowania dokumentów generowanych przez Serwis oraz do rozliczeń Usługodawcy z Użytkownikiem za świadczone usługi.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 3 składają się w szczególności:
 • System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu co najmniej 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
 • System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą utworzonego przez siebie hasła. Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika.
 • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

 

§10. Rezygnacja z Usług Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Usług z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
 2. W przypadku rezygnacji z korzystania z Usług Użytkownik jest zobowiązany poinformować o swoim zamiarze Usługodawcę drogą mailową na adres e-mail info@znajdzgabinet.pl
 3. W przypadku rezygnacji z korzystania z Usług, Usługodawca przechowuje dane znajdujące się na Koncie Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego czasu Konto Użytkownika zostaje usunięte.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy nastąpi przerwa w świadczeniu usług przekraczająca okres 30 dni i będąca następstwem okoliczności, za które winę ponosi Usługodawca. Nie dotyczy to sytuacji, w której przerwa w dostępie do usług jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od Usługodawcy (np. siła wyższa).

 

§11. Tryb zgłaszania zastrzeżeń

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń Usługodawcy.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się za pomocą adresu mailowego info@znajdzgabinet.pl
 3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
 4. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adres e-mail info@znajdzgabinet.pl

 

§12. Polityka Prywatności

 1. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

 

§13. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
 • Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu.
 • Konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 1. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając link do treści nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji.

 

§14. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail na minimum 30 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.